الگوریتم مرغ مگس خوار گوگل

الگوریتم مرغ مگس خوار گوگل ، به دنبال روابط معنایی کلمات و عبارت برای پیدا کردن بهترین پاسخ است. موتور جستجوی معنایی با کمک گراف دانش گ...

ادامه مطلب

آپدیت هسته الگوریتم گوگل

آپدیت هسته الگوریتم گوگل ، تغییراتی را در الگوریتم رتبه بندی گوگل ایجاد می کند که ممکن است جایگاه سایت ها در نتایج گوگل ر...

ادامه مطلب